Cuốn sách “Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam” là một tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về chiến lược sức mạnh mềm của Trung Quốc và tác động của nó đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt là đối với Việt Nam – một nước có vị trí địa lý quan trọng trên tuyến biển đang được cạnh tranh ác liệt giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc.

Cuốn sách đưa ra những phân tích sâu sắc, chân thật về tầm ảnh hưởng của sức mạnh mềm Trung Quốc, từ các chính sách đối ngoại đến các sáng kiến kinh tế và văn hóa, cùng những thách thức và cơ hội mà nó mang lại cho Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuốn sách sẽ là một nguồn tư liệu quý giá cho những nhà nghiên cứu, giảng viên đại học và quyết định chính sách trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ Mỹ – Trung Quốc và Việt Nam – Trung Quốc.

Tải Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF Miễn Phí

Đọc sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF của tác giả Tác giả TS Đinh Thị Hiền Lương được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: TS Đinh Thị Hiền Lương.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 520gr.
Kích thước: 24 x 16 x 2.2 cm.
Số trang: 500 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 205.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Cuốn sách “Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam” là một tài liệu quan trọng để hiểu về sự phát triển và tác động của Trung Quốc trong khu vực này. Sách giải thích khá chi tiết về khái niệm “sức mạnh mềm” và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong việc thúc đẩy sự thay đổi hành vi và chính sách của các quốc gia khác.

Cuốn sách cũng trình bày chi tiết về chiến lược phát triển sức mạnh mềm của Trung Quốc và những sáng kiến chiến lược mà họ đã áp dụng như “Vành đai và Con đường” (BRI). Sách cũng đề cập đến công cuộc cải cách kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc và nỗ lực của họ trong việc nâng cao sức mạnh mềm văn hóa.

Cuốn sách cung cấp một cái nhìn sâu sắc về sức mạnh mềm của Trung Quốc và tầm quan trọng của nó trong việc tạo nên tầm ảnh hưởng và cạnh tranh với Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tác giả nhận định rằng Trung Quốc đang có khát vọng cạnh tranh quyền lực mềm với Mỹ, đặc biệt là trong việc kiểm soát các địa bàn và tuyến vận tải biển quan trọng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển này.

Với thông tin được trình bày trong cuốn sách này, cá nhân tôi cảm nhận rằng sức mạnh mềm của Trung Quốc đang trở nên ngày càng đáng kể và có khả năng tác động đáng chú ý đối với khu vực và quốc gia khác. Việt Nam, như một quốc gia trong khu vực, cần hiểu rõ về sức mạnh mềm của Trung Quốc và th

Tóm Tắt Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Cuốn sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam đề cập đến chiến lược phát triển sức mạnh mềm của Trung Quốc trên bình diện toàn cầu. Từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược gia tăng sức mạnh mềm với mục tiêu hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”. Sức mạnh mềm của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bị đánh giá “dưới tầm” Mỹ, nhưng cục diện đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc thể hiện khát vọng cạnh tranh quyền lực mềm với Mỹ để tiến ra làm chủ đại dương, gia tăng khả năng kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các tuyến vận tải biển và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Cuốn sách này đưa ra những tác động và hàm ý của chiến lược gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Đọc Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam Ebook Online

Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt NamSức mạnh mềm được hiểu là khả năng tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút để các nước khác “tự nguyện” thay đổi hành vi, chính sách phù hợp với điều mà mình muốn, thay vì cưỡng bức thông qua sức mạnh kinh tế và quân sự. Sức mạnh mềm cũng đồng thời là yếu tố hữu cơ, biện chứng với sức mạnh cứng, là chỗ dựa và điều kiện để phát huy sức mạnh cứng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao vị thế quốc gia, bảo đảm các lợi ích và mục tiêu chiến lược trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại.Trung Quốc từ lâu đã có chiến lược phát triển sức mạnh mềm trên bình diện toàn cầu. Tuy nhiên, chiến lược gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc thực sự được tập trung đẩy mạnh kể từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2017) với mục tiêu cao nhất là hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”, truyền bá ra thế giới hình ảnh một “nước lớn có trách nhiệm” đối với các công việc quốc tế, phát triển hài hòa và đang trỗi dậy hòa bình. Để hiện thực hóa giấc mơ thế kỷ này, Trung Quốc tập trung xây dựng các sáng kiến chiến lược như “Vành đai và Con đường” (BRI), thực thi hàng loạt chương trình nhằm cải cách kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và đẩy mạnh cải thiện sức mạnh mềm văn hóa.Hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc bị đánh giá “dưới tầm” Mỹ, nhưng cục diện đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho Trung Quốc do phương Tây có sự đình trệ và lúng túng nhất định. Theo đó, hơn lúc nào hết, Trung Quốc luôn thể hiện rõ khát vọng cạnh tranh quyền lực mềm với Mỹ, trước hết là tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bởi Trung Quốc xem đây là “cửa ngõ” để nước này tiến ra làm chủ đại dương, gia tăng khả năng kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các tuyến vận tải biển “yết hầu”, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên vùng biển Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Review Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Cuốn sách “Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam” là một tài liệu quý giá để hiểu sâu hơn về chiến lược đối ngoại của Trung Quốc trong khu vực quan trọng nhất của thế giới hiện nay. Tác giả đã phân tích một cách chi tiết và sâu sắc về những nỗ lực của Trung Quốc để tăng cường sức mạnh mềm và cạnh tranh với Mỹ trong khu vực này. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những đánh giá về tác động và hàm ý của sức mạnh mềm của Trung Quốc đối với Việt Nam. Cuốn sách này cung cấp cho độc giả một cách nhìn tổng quan về tình hình chính trị và kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và cũng là một nguồn tư liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu và quan chức cao cấp trong lãnh đạo chính trị của Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Sức Mạnh Mềm Của Trung Quốc Trong Cạnh Tranh Chiến Lược Với Mỹ Ở Khu Vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tác Động Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học sau đây:

1. Sức mạnh mềm là yếu tố quan trọng trong đối ngoại của một quốc gia. Trung Quốc đã hiểu được điều này và tập trung đẩy mạnh sức mạnh mềm của mình trên bình diện toàn cầu.

2. Chiến lược gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc thực sự được tập trung đẩy mạnh kể từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2017) với mục tiêu cao nhất là hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”.

3. Trung Quốc đang cạnh tranh quyền lực mềm với Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và xem đây là “cửa ngõ” để nước này tiến ra làm chủ đại dương.

4. Việt Nam cũng là một trong những đối tác quan trọng của Trung Quốc tại khu vực này và phải đối mặt với những tác động và hàm ý của sức mạnh mềm của Trung Quốc.

5. Việc hiểu rõ về chiến lược và sức mạnh mềm của Trung Quốc là rất quan trọng để Việt Nam có thể phát triển đúng hướng và bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình đối ngoại.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone