Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh là một cuốn sách chính trị quan trọng đưa ra các hiểu biết cơ bản, sâu sắc về việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Cuốn sách gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đưa ra những giải pháp xây dựng Đảng hiệu quả. Cuốn sách cũng phân tích những cảnh báo của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một số cán bộ, đảng viên và những giải pháp để giữ vững lòng tin của dân chúng vào Đảng. Đó là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Với nhiều thông tin hữu ích, Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh là một cuốn sách tham khảo không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến vấn đề chính trị, xã hội và đặc biệt là công tác đảng viên. Cuốn sách đã được công bố dưới dạng PDF để tiện lợi cho việc đọc và tham khảo.

Tải Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF Miễn Phí

Đọc sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF của tác giả Tác giả PGS TS Bùi Đình Phong được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: PGS TS Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2017.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 264gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 260 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 58.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF
Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh” là một tài liệu quan trọng về chính trị, đồng thời là một nguồn thông tin hữu ích giúp người đọc hiểu rõ hơn về các vấn đề cần được ưu tiên trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay dưới tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần nội dung của sách được xây dựng dựa trên các Nghị quyết của Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Sách phân tích chi tiết và làm rõ những lời cảnh báo, những khuyến nghị của Hồ Chí Minh về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong Đảng. Đồng thời, sách cũng đề cập đến những giải pháp cần được áp dụng để xây dựng Đảng mạnh mẽ hơn.

Một điểm quan trọng trong sách là việc nhấn mạnh vai trò của lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Cuốn sách cho thấy lòng tin của nhân dân là một yếu tố quan trọng, là nền tảng cơ bản để xây dựng một Đảng tổ chức tốt và hiệu quả. Nó là căn cứ để xác định những thách thức, khó khăn mà Đảng đang đối mặt và đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao lòng tin của nhân dân vào Đảng.

Cuốn sách mang đến cho độc giả hiểu biết sâu sắc và cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nó là một nguồn tư liệu quý giá cho những ai quan tâm đến chính trị, đồng thời cũng là một cẩm nang hữu ích để tham gia vào công tác xây dựng Đảng và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Tóm Tắt Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh là tài liệu chính trị cung cấp kiến ​​thức sâu sắc về một số vấn đề trong quá trình thiết lập lại Đảng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Sách phân tích cách đây nhiều năm, Hồ Chí Minh đã cảnh báo về sự suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức trong một số cán bộ, đảng viên. Tác giả đưa ra những giải pháp giúp xây dựng và vững mạnh Đảng để giữ vững lòng tin của dân chúng vào Đảng. Điều này rất cần thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cuốn sách này là tư liệu quý giá giúp các nhà lãnh đạo, cán bộ Đảng và nhân dân có cái nhìn tổng quát hơn về quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đọc Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ebook Online

Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí MinhMột Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh là cuốn sách chính trị cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản, sâu sắc một số vấn đề về Đảng trong sự nghiệp đổi mới, chỉnh đốn Đảng được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.Gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuốn sách phân tích, làm rõ những cảnh báo sớm của Hồ Chí Minh về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những giải pháp xây dựng Đảng. Hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vững mạnh là giữ vững lòng tin của dân chúng vào Đảng. Đó cũng là một trong những điều căn cốt nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Review Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF là một tài liệu quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về bản chất của sự chỉnh đốn và xây dựng Đảng hiện nay. Cuốn sách không chỉ cung cấp cho độc giả những thông tin cơ bản về vấn đề này, mà còn trang bị cho người đọc các công cụ, giải pháp để hoàn thiện công tác chỉnh đốn đảng viên và cán bộ. Những hiểu biết sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị trong đời sống cộng đồng được truyền tải tới người đọc thông qua cuốn sách này. Đây là tài liệu quan trọng cho các nhà lãnh đạo, cán bộ Đảng, đảng viên và người quan tâm đến công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Bài Học Từ Sách Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

?

– Sự đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay phải dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh và không tránh khỏi những lỗi lầm của quá khứ.
– Có những bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng đang có sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, cần được giải quyết.
– Xây dựng Đảng vững mạnh phải đặt lòng tin dân chúng vào Đảng là ưu tiên hàng đầu.
– Giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh phải được xây dựng và triển khai theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone