“Hanoi, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages” is a comprehensive publication that delves into the conflict between urbanization at the local level and the trend towards the formation of large urban areas through top-down approaches. Backed by a wealth of maps and field studies, this book features contributions from multiple authors with expertise at various spatial and social levels, all while addressing the dynamic context of current transformations. With this resource, readers can gain insight into the impact of large-scale urban development projects on village life in the integrated urban landscape, as well as redefine the position of rural villages as essential factors contributing to the demographic and sociological diversity of the growing metropolitan area. This book is written in English and is an essential tool for those interested in understanding the dynamics of urbanization and social transformation in Hanoi.

Tải Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF Miễn Phí

Đọc sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF của tác giả Tác giả Sylvie Fanchette được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Tác giả: Sylvie Fanchette.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới.
Năm xuất bản: 2016.
Trọng lượng: 1015gr.
Kích thước: 27 x 24.5 x 1.5 cm.
Số trang: 194 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 405.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hà Nội, A Metropolis In The Making - The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF
Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh

Cuốn sách “Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages” được mô tả như một tập hợp tư liệu phong phú, bao gồm bản đồ và nghiên cứu thực địa. Sách giúp ta hiểu rõ quá trình đô thị hóa ở từng địa phương và xu hướng hình thành vùng đô thị lớn theo kiểu “từ trên ép xuống”. Nhờ sự kết hợp cách tiếp cận chuyên ngành và bối cảnh chuyển biến năng động, cuốn sách cho phép chúng ta xác định mức độ ảnh hưởng của các dự án phát triển đô thị qui mô lớn tới cuộc sống của các làng xóm đã hòa nhập vào không gian đô thị.

Cuốn sách cũng giúp ta hiểu rõ vị trí của các làng xóm ven đô trong quá trình hình thành vùng đô thị lớn và tác động của chúng đến đa dạng về dân số – xã hội học. Một điểm đáng chú ý là sách được biên soạn bằng tiếng Anh, cho phép nhiều độc giả trên thế giới có thể tiếp cận và hiểu rõ về quá trình đô thị hóa ở Hà Nội.

Tổng thể, cuốn sách này cho phép độc giả có cái nhìn toàn diện về sự phát triển đô thị và tác động của nó đến cuộc sống của các làng xóm. Nó cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo chính quyền địa phương và những người quan tâm đến sự phát triển đô thị ở Hà Nội.

Tóm Tắt Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh

The book “Hanoi, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages” is a result of thorough research and fieldwork, utilizing a rich set of materials such as maps and actual surveys. It highlights the clash between the local urbanization process and the trend of creating large urban areas through forceful urbanization. The book uses a multi-disciplinary approach at various spatial and social levels, in a dynamic and evolving context, to determine the impact of large-scale urban development projects on the lives of integrated villages within the urban space. At the same time, it re-evaluates the position of surrounding villages as key factors in creating diversity in terms of population and sociology during the formation of this large metropolis. The book is written in English.

Đọc Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh Ebook Online

Trên cơ sở một tập hợp tư liệu phong phú gồm các bản đồ và nghiên cứu thực địa, cuốn sách này với sự tham gia của nhiều tác giả chỉ ra sự đối đầu giữa quá trình đô thị hóa ở từng địa phương với xu hướng hình thành vùng đô thị lớn theo kiểu đô thị hóa “từ trên ép xuống”. Với sự kết hợp các cách tiếp cận chuyên ngành ở nhiều cấp độ không gian và xã hội trong một bối cảnh chuyển biến năng động, ấn phẩm này cho phép xác định mức độ ảnh hưởng của các dự án phát triển đô thị qui mô lớn tới cuộc sống tại những làng xóm đã hòa nhập vào không gian đô thị, đồng thời xác định lại vị trí của những làng xóm ven đô như những nhân tố đầy đủ tạo nên tính đa dạng về dân số – xã hội học trong quá trình hình thành vùng đô thị lớn này. Sách được biên soạn trên ngôn ngữ tiếng Anh

Review Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh

Hanoi, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages is an insightful book that explores the complex relationship between urbanization and the formation of large metropolitan regions in Vietnam. The book draws upon a rich collection of maps and field studies to reveal the clash between the process of urbanization at the local level and the top-down pressure to create large urban spaces. The book employs a multi-disciplinary approach to understanding the spatial and social dynamics of this rapidly changing urban landscape. By examining the impact of large-scale urban development projects on the lives of villages that have become integrated into the urban fabric, the book sheds light on the diverse socio-demographic factors that contribute to the formation of these large metropolitan regions. Overall, this book is a valuable resource for anyone interested in urbanization, regional development, and the socio-economic dynamics of urban spaces in Vietnam.

Bài Học Từ Sách Hà Nội, A Metropolis In The Making – The Breakdown In Urban Integration Of Villages Tiếng Anh

1. Quá trình đô thị hóa ở từng địa phương đang đối đầu với xu hướng hình thành vùng đô thị lớn theo kiểu đô thị hóa “từ trên ép xuống”.

2. Sách sử dụng nhiều cách tiếp cận chuyên ngành ở nhiều cấp độ không gian và xã hội trong một bối cảnh chuyển biến năng động để xác định mức độ ảnh hưởng của các dự án phát triển đô thị qui mô lớn tới cuộc sống tại những làng xóm đã hòa nhập vào không gian đô thị.

3. Sách cũng xác định lại vị trí của những làng xóm ven đô như những nhân tố đầy đủ tạo nên tính đa dạng về dân số – xã hội học trong quá trình hình thành vùng đô thị lớn này.

4. Sách là một tập hợp tư liệu phong phú gồm các bản đồ và nghiên cứu thực địa về Hà Nội.

5. Sách được biên soạn bằng tiếng Anh.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone