Cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành là tài liệu quan trọng về văn kiện chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sách bao gồm Điều lệ Đảng, được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI vào ngày 19 tháng 01 năm 2011. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể liên quan đến việc thi hành Điều lệ Đảng. Đây là tài liệu quan trọng dành cho các cán bộ Đảng, những người quản lý và lãnh đạo địa phương, các nhà khoa học xã hội và các nhà hoạt động chính trị – xã hội quan tâm đến chính trị và quản lý. Cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành đã được xuất bản dưới dạng file PDF, giúp người đọc dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin.

Tải Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Miễn Phí

Đọc sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF của tác giả Tác giả Đảng Cộng Sản Việt Nam được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 180gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 0.8 cm.
Số trang: 164 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 45.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách “Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành” là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai quan tâm đến chính trị và công tác Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đầu tiên, cuốn sách bao gồm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, là văn bản quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Đảng. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI vào ngày 19 tháng 01 năm 2011, và được xem là cơ sở pháp lý quan trọng của Đảng.

Thứ hai, cuốn sách còn gồm Quy định thi hành Điều lệ Đảng, là tài liệu chi tiết hướng dẫn việc thực hiện các quy định trong Điều lệ Đảng. Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, là một trong các tài liệu quan trọng trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng.

Cuối cùng, cuốn sách cung cấp hướng dẫn một số vấn đề cụ thể liên quan đến việc thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư vào ngày 28 tháng 9 năm 2021, cung cấp các chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể và minh họa cho việc áp dụng Điều lệ Đảng trong thực tế.

Cuốn sách này là một nguồn tư liệu quan trọng để hiểu rõ về tổ chức, vận động và quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cung cấp một cách tiếp cận tương đối chi tiết và toàn diện đối với các quy định và quy trình trong Điều lệ Đảng. Đối với những người quan tâm đến chính trị và Đảng, đây là một tài liệu không thể thiếu để nắm vững kiến thức và góp phần đóng góp vào công tác xây dựng và phát triển Đ

Tóm Tắt Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách gồm ba phần: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua năm 2011; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là tài liệu cơ bản quản lý hoạt động của Đảng, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Đảng. Quy định thi hành Điều lệ Đảng là tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách thi hành Điều lệ Đảng, giúp cho các đảng viên hiểu rõ hơn về quy trình và trách nhiệm của mình. Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cung cấp hướng dẫn chi tiết về các vấn đề cụ thể như kiểm tra, đánh giá Đảng viên, quản lý danh mục Đảng viên và tổ chức kỷ luật, giải quyết khiếu nại.

Đọc Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành Ebook Online

Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi HànhNội dung cuốn sách gồm: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011); Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương); Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư).

Review Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF là tài liệu quan trọng và cần thiết cho mọi đảng viên và cán bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bộ tài liệu tổng hợp các quy định, hướng dẫn và chỉ thị của Đảng, giúp các đảng viên hiểu rõ và nắm vững các quy tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu của Đảng, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cuốn sách có cấu trúc sắp xếp rõ ràng, dễ tiếp cận và hiểu. Điều lệ Đảng được trình bày dưới dạng các điều, mỗi điều được trình bày rõ ràng, đầy đủ và cụ thể. Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cũng được trình bày rất chi tiết và cụ thể, giúp các đảng viên hiểu rõ hơn về cách thức, quy tắc và tiêu chuẩn hoạt động của Đảng.

Tổng quan, cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF là một tài liệu quan trọng và hữu ích không chỉ đối với các đảng viên mà còn cho mọi người quan tâm đến hoạt động của Đảng, giúp nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Đảng trong xã hội và đồng thời góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước.

Bài Học Từ Sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành là tài liệu quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu về hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học sau đây:

1. Quan trọng của Điều lệ Đảng trong việc thực hiện chính sách và chỉ đạo hoạt động của Đảng: Điều lệ Đảng là cơ sở để quy định các quy trình, quyết định và hoạt động của Đảng. Việc cập nhật và thi hành Điều lệ Đảng là rất cần thiết để đảm bảo sự cải tiến và phát triển của Đảng.

2. Quy tắc về việc đào tạo, bổ nhiệm và xếp hạng cán bộ, đặc biệt là người đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của Đảng: Cuốn sách đề cập đến những quy định và hướng dẫn hữu ích về việc đào tạo, bổ nhiệm và xếp hạng cán bộ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của việc đào tạo lãnh đạo Đảng.

3. Những quy định về hoạt động của Đảng và cách thực hiện nhiều hơn để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của các thành viên Đảng: Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn chi tiết và quy định liên quan đến hoạt động của Đảng, bao gồm cả quy trình lập kế hoạch và quản lý tài sản. Những quy định này giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm của các thành viên Đảng.

4. Tầm quan trọng của việc thực hiện quy trình và quy định của Đảng trong việc bảo vệ quyền lợi và an ninh của quốc gia: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình và quy định của Đảng trong việc bảo vệ quyền lợi và an ninh của quốc gia. Vi

Tác giả: Minh Hằng.

Phone