Cuốn sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Tập 2 là tài liệu quan trọng gồm 10 văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bao gồm Diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và các văn kiện khác về các nội dung quan trọng như xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sạch mạnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và môi trường hòa bình ổn định. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những thông tin chính xác và đầy đủ về các nội dung quan trọng được thảo luận tại Đại hội XIII, đồng thời là tài liệu quan trọng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước.

Tải Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF Miễn Phí

Đọc sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF của tác giả Tác giả Đảng Cộng Sản Việt Nam được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 370gr.
Kích thước: 19 x 13 x 1.7 cm.
Số trang: 356 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 46.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii - Tập 2 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2

Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 2 là một tài liệu quan trọng và cần thiết để hiểu rõ hơn về các văn kiện, quyết sách và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đọc sách, tôi thấy ấn tượng với sự tổ chức kỹ lưỡng và logic trong từng văn kiện, từng chương. Đặc biệt, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII rất chi tiết và minh bạch về những thành tựu, những khó khăn và những hướng phát triển trong tương lai của Đảng và đất nước. Đồng thời, thông điệp về sự đoàn kết, phấn đấu và xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ cũng được thể hiện rõ trong sách. Tôi tin rằng, cuốn sách này sẽ là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến chính trị Việt Nam và mong muốn hiểu rõ hơn về chính sách và phương hướng của Đảng và Chính phủ.

Tóm Tắt Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2

Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 2 gồm 10 văn kiện và tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua. Các văn kiện này đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Cuốn sách cũng xác định mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Những thông điệp và quyết sách được đưa ra trong các văn kiện này hướng đến việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và tiếp tục hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đọc Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2 Ebook Online

Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 2Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua gồm:1) Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc);2) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;3) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);4) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030;5) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025;6) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);7) Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội;8) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam;9) Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội;10) Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc tại phiên bế mạc Đại hội).Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Các văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Review Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2

Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 2 là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những người quan tâm đến các vấn đề đang được quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách chứa đựng 10 văn kiện quan trọng và bao gồm nhiều thông tin về các chủ đề như tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, và nhiều chủ đề khác. Cuốn sách tập trung vào các vấn đề quan trọng trong cả nước, và cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết và chính xác. Việc đọc cuốn sách này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về chiến lược và các chính sách quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam để phát triển đất nước.

Bài Học Từ Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii – Tập 2

1. Tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội là sự kiện quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tầm quan trọng vô cùng đặc biệt đối với cuộc sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và dân tộc. Đại hội là nơi thảo luận, đánh giá và đưa ra các chiến lược, chính sách nhằm đưa đất nước đi đúng định hướng, phát triển bền vững.

2. Tầm quan trọng của sự đổi mới: Sự đổi mới là sự cần thiết để đưa đất nước phát triển, cải tiến chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Sự đổi mới cũng là sự cần thiết để đảm bảo sự nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội đang diễn ra trên đất nước.

3. Tầm quan trọng của sự đoàn kết toàn dân tộc: Sự đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước. Sự đoàn kết toàn dân tộc không chỉ đem lại lợi ích cho toàn thể xã hội mà còn tạo ra một tinh thần đoàn kết, giúp mỗi người dân ở Việt Nam cảm thấy an toàn và tự hào.

4. Tầm quan trọng của việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ cơ bản của đất nước. Tổ quốc là nơi mỗi người dân Việt Nam sinh sống, là nơi đem lại hạnh phúc và tiền đồ cho mỗi công dân.

5. Tầm quan trọng của việc phát triển đất nước: Việc phát triển đất nước là một trong những nhiệm v

Tác giả: Minh Hằng.

Phone