Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF là tài liệu quan trọng chứa đựng 10 văn kiện được công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Cuốn sách là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Đây là tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến sự phát triển của đất nước, và muốn hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tải Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF Miễn Phí

Đọc sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF của tác giả Tác giả Đảng Cộng Sản Việt Nam được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 310gr.
Kích thước: 19 x 13 x 1.4 cm.
Số trang: 292 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 39.600 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII - Tập 1 PDF
Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1

Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 là một tài liệu quan trọng và đầy đủ về các văn kiện và báo cáo của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những nội dung được trình bày, ta có thể thấy sự quan trọng và nghiêm túc trong việc xây dựng và phát triển đất nước, trong việc tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc cuốn sách này, tôi cảm thấy tự hào về sự phát triển của Đảng và đất nước, cũng như hiểu rõ hơn về những mục tiêu và chiến lược phát triển của Đảng và chính phủ. Đây là một tài liệu quý giá không chỉ đối với các cán bộ Đảng mà còn đối với tất cả mọi người quan tâm đến sự phát triển của đất nước.

Tôi hy vọng rằng thông qua việc đọc cuốn sách này, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về quyết tâm và nỗ lực của Đảng và chính phủ trong việc xây dựng một đất nước phồn thịnh, hạnh phúc và phồn vinh. Cuốn sách này thật sự là một nguồn tư liệu quý giá để mọi người tham khảo và nắm bắt được xu hướng phát triển của đất nước.

Tóm Tắt Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1

Tập 1 của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 10 văn kiện, bao gồm diễn văn khai mạc, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về các văn kiện trình Đại hội, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Các văn kiện tập trung vào việc tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát triển đất nước và giữ vững môi trường hòa bình. Các thông điệp và quyết sách trong tập sách này tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đọc Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 Ebook Online

Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua gồm:1) Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc);2) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;3) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);4) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030;5) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025;6) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);7) Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội;8) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam;9) Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội;10) Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc tại phiên bế mạc Đại hội).Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Các văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Review Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1

Cuốn sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1 là một tài liệu quan trọng, cung cấp những văn kiện và báo cáo của Đại Hội XIII được thông qua. Với 648 trang, sách được chia thành 2 tập và cung cấp 10 văn kiện quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là diễn văn khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cuốn sách đề cập đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh của Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển đất nước trong thời gian tới. Với những ai quan tâm đến chính sách của Đảng và tình hình phát triển của Việt Nam, cuốn sách này là một tài liệu quan trọng và tham khảo tốt.

Bài Học Từ Sách Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII – Tập 1

Dựa vào thông tin trên, chúng ta học được những bài học quan trọng về chính sách, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm:

1. Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.
2. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.
3. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
4. Phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là những tầm nhìn và mục tiêu quan trọng để phát triển đất nước, đảm bảo sự thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Các văn kiện trong cuốn sách cũng chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, bao gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, diễn văn khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các chủ đề khác liên quan đến chính sách và phát triển đất nước.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone