Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu vô cùng quan trọng và hữu ích trong việc nâng cao hiểu biết về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được chủ biên bởi PGS.TS. Mạch Quang Thắng cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách là kết quả của những nghiên cứu mới nhất về tư tưởng, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giáo trình được tập trung vào các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh như tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, con người. Đặc biệt, cuốn giáo trình còn tách riêng nội dung về đạo đức để nhấn mạnh vai trò của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giáo trình này giúp sinh viên, học viên có thể nâng cao hiểu biết của mình trong việc đánh giá tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin, giữ vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách còn giúp phản bác những quan điểm sai trái, nhằm phủ nhận vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với sự kết hợp giữa các nghiên cứu mới nhất về tư tưởng và những kinh nghiệm giảng dạy thực tế, cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị giàu ý nghĩa, góp phần giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đất nước.

Tải Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 372 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 79.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị” là một tài liệu giáo dục quan trọng với nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn bởi PGS.TS. Mạch Quang Thắng và các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Việc sắp xếp sách theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giúp đảm bảo sự hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối với bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị, cuốn sách đã tách riêng nội dung về đạo đức thành một chương để nhấn mạnh vai trò của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này giúp người đọc có thể hiểu sâu, hiểu kỹ và hiểu đầy đủ hơn về nội dung này.

Sách giúp người học nâng cao hiểu biết về tư tưởng Hồ Chí Minh và đánh giá tính đúng đắn của tư tưởng này, đồng thời khẳng định vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách cũng phản bác những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng thể, tôi cảm thấy cuốn sách “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị” là một tài liệu quan trọng và hữu ích trong việc hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò của nó trong xây dựng đất nước.

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị được chủ biên bởi PGS.TS. Mạch Quang Thắng và các nhà nghiên cứu, giáo dục có kinh nghiệm về tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cuốn sách thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh và được kết cấu gồm 7 chương. Cuốn sách giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Cuốn sách cũng phân chia nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thành một chương riêng để nhấn mạnh nội dung này trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách giúp sinh viên, học viên nâng cao hiểu biết trong việc xem xét, đánh giá tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và phản bác những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình do PGS.TS. Mạch Quang Thắng làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.Giáo trình được kết cấu gồm 7 chương: Chương 1 là chương nhập môn, cung cấp những vấn đề chung nhất của môn học (khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh). Chương 2 đề cập cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chương còn lại gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Đặc biệt, cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị tách nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thành một chương riêng nhằm nhấn mạnh nội dung này trong tư tưởng Hồ Chí Minh để người học có thể hiểu sâu, hiểu kỹ, hiểu đầy đủ hơn vai trò của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.Giáo trình giúp sinh viên, học viên nâng cao hiểu biết trong việc xem xét, đánh giá tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin giữ vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản bác những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh.

Review Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu quan trọng giúp sinh viên, học viên nâng cao hiểu biết và đánh giá tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách được kết cấu gồm 7 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cuốn sách tách nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thành một chương riêng, nhấn mạnh vào vai trò của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp người học hiểu kỹ và đầy đủ hơn về nội dung này. Tổng thể, cuốn sách là một công cụ hữu ích cho các sinh viên, học viên đi sâu vào tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời có thể phản bác những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Từ cuốn sách Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF, chúng ta học được những bài học sau:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Cuốn sách giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Cuốn sách đặc biệt quan tâm đến việc nhấn mạnh vai trò của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

5. Cuốn sách giúp sinh viên, học viên nâng cao hiểu biết và đánh giá tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone